Privacy statement

Inleiding

Huesmolen neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt ue in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met actie@huesmolen.nl.

Wie is Huesmolen?

Huesmolen is de vereniging Winkeliersvereniging Huesmolen, kantoorhoudende te (1628 XL) Hoorn aan Breitntnerhof 65 , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624291.

Wanneer Huesmolen uw persoonsgegevens verwerkt, is Huesmolen de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Huesmolen uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Huesmolen persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Huesmolen voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Huesmolen worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing

Doeleinde:Loyaliteitsprogramma, Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  

Hoe verkrijgt Huesmolen uw persoonsgegevens?

Huesmolen heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Huesmolen over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Huesmolen. U kunt verzoeken dat Huesmolen uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Huesmolen te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Huesmolen of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Huesmolen te verkrijgen. Huesmolen zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Huesmolen u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Huesmolen

Een verzoek kan verstuurd worden naar actie@huesmolen.nl. Huesmolen zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Huesmolen een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Huesmolen uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Huesmolen verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Huesmolen je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar actie@huesmolen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Huesmolen jouw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar actie@huesmolen.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.